Privacy Beleid

Wij van P.J.H. Van Boheemen Consultancy B.V., hierna te noemen: 'VBCI', weten en gaan ervan uit dat u vertrouwen in ons stelt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar ook hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij zien het dan ook als onze taak en verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en slechts persoonsgegevens te verwerken indien dat nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt derhalve slechts (mede) in uw belang. Middels dit document stellen wij u op de hoogte hoe(lang) we welke persoonsgegevens verwerken. Zo bent u altijd op de hoogte van hoe wij met privacy omgaat en weet u hoe u kunt controleren of wij wel goed met (uw) persoonsgegevens omgaan. Dit zodat u weet hoe VBCI met de Algemene Verordening Persoonsgegevens, hierna te noemen: 'AVG'. omgaat.

Onderhavig privacy beleid is van toepassing op de het gebruik maken van de website van VBCI, het ontvangen van de nieuwsbrieven, alle rechtsbetrekkingen met VBCI of diensten en/of werkzaamheden die door VBCI worden verricht. U moet zich ervan bewust zijn dat VBCI slechts het verwerken van (uw) persoonsgegevens bij derden kan controleren voor zover dat praktisch haalbaar is, derhalve kan VBCI niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacy beleid van derden. Door een rechtsverhouding, Opdracht of Overeenkomst met VBCI aan te gaan, geeft u aan het privacy beleid te accepteren en stemt u uitdrukkelijk in met het verwerken van (uw) persoons- en bedrijfsgegevens, zoals beschreven in dit Privacy Beleid en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 1. Wanneer worden welke persoonsgegevens verwerkt

1.      Wanneer u zich als natuurlijk persoon wendt tot VBCI, met als doel om bij VBCI in dienst te treden om vervolgens gedetacheerd te worden of via VBCI bij derden te werk worden gesteld, zijn daar meerdere persoonsgegevens voor nodig. Het gaat daarbij om algemene gegevens zoals onder andere uw naam, geboortedatum en -plaats, geslacht en/of adres, postcode en woonplaats. Daarnaast kunnen ook bijzondere persoonsgegevens worden gevraagd, zoals ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele voorkeur. Voor deze bijzondere persoonsgegevens zal uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

2.      Wanneer u zich als natuurlijk persoon en/of rechtspersoon wendt tot VBCI met als doel om een opdracht door een natuurlijk persoon vervuld te krijgen, kan het zijn dat VBCI verplicht is om, eventueel naast uw bedrijfsgegevens, de persoonsgegevens van uw Ultimate Beneficial Owner (hierna te noemen: 'UBO') te vragen of middels openbare registers op te zoeken. Het gaat hierbij slechts ter verificatie van de identiteit van een (eventuele) cliënt/opdrachtgever.

Artikel 2. Waarom en op welke grond worden (uw) persoonsgegevens verwerkt

1.      De persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 van dit Privacy Beleid worden verwerkt, zodat VBCI een opdracht en/of (eventuele) overeenkomst naar behoren kan uitvoeren, namelijk het vinden van een passende plek om te werk te kunnen worden gesteld, en is derhalve ook in het belang van de natuurlijk persoon waar de persoonsgegevens betrekking op hebben. Het verwerken van de persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 van dit Privacy Beleid gebeurt dan ook op grond van uitdrukkelijke toestemming, wettelijke verplichting (bijvoorbeeld goed werkgeverschap) of omdat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

2.      De persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 van dit Privacy Beleid worden verwerkt, zodat VBCI weet bij en door wie haar personeel of opdrachtnemers te werk zullen worden gesteld. Het verwerken van de persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 van dit Privacy Beleid gebeurt dan ook op grond van uitdrukkelijke toestemming, wettelijke verplichting (bijvoorbeeld goed werkgeverschap of de Wwft) of omdat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 3. Bewaartermijn

Wat de duur van (uw) persoonsgegevens betreft bewaart VBCI deze niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn/worden verwerkt dan wel op grond van de wet is vereist.

Artikel 4. Persoonsgegeven bij derden

Om een Opdracht en/of (arbeids)overeenkomst goed uit te kunnen voeren, kan en zal het zo zijn dat persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 van dit Privacy Beleid met derden gedeeld zullen/moeten worden. VBCI zal met uiterste zorg en overeenkomstig de AVG met (uw) persoonsgegeven omgaan en indien nodig een verwerkersovereenkomst met de betreffende derde(n) overeenkomen.

Artikel 4. Wat zijn uw rechten

Wanneer van u, als (natuurlijk) persoon, door ons persoonsgegevens worden verwerkt heeft u recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, kunt u deze persoonsgegevens wijzigen, kunt u ons uw persoonsgegevens laten verwijderen, kunt u ons uw persoonsgegevens laten overdragen en kunt u informeren naar uw bij ons verwerkte persoonsgegevens. Van deze rechten kunt u gebruik maken door dat waar u om uw verzoek duidelijk geformuleerd te e-mailen naar "paul@vbci.nl".

Artikel 5. Vragen en feedback

Mocht u naar aanleiding van onderhavig privacy Beleid vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen:

Van Boheemen Consultancy B.V.
Loosduinsekade 536
2571 CP Den Haag

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle updates bij VBCI. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief door hier je emailadres achter te laten.

Laatste nieuws

Van Boheemen Consultancy BV © .

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring