ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities

1.      P.J.H. Van Boheemen Consultancy B.V., hierna te noemen VBCI: de gebruikers van de algemene voorwaarden.

2.      Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die in Opdracht en/of op basis van een Overeenkomst voor VBCI werkzaamheden zal gaan verrichten bij derde(n).

3.      Opdracht: de mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst op grond waarvan VBCI Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

4.      Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door VBCI bij Leidinggevende wordt gepresenteerd.

5.      Leidinggevende: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon waar en onder leiding van wie Opdrachtnemer werkzaamheden zal gaan verrichten in uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf.

6.      Overeenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst van Opdracht op grond waarvan de Opdrachtnemer door tussenkomst van VBCI bij derde(n) te werk wordt gesteld. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, Opdrachten, Overeenkomsten en facturen tussen VBCI en Opdrachtgever, alsmede de precontractuele fase.

2.      Afwijking van de voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

3.      De in het vorige lid bedoelde afwijking geldt slechts voor de Overeenkomst en/of Opdracht  waarop zij betrekking heeft. Voor elke nieuwe/opvolgende Overeenkomst en/of Opdracht dient afwijking opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

4.      Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

5.      VBCI behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes/uitlatingen/prijzen
Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van VBCI, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4. Geheimhouding

VBCI en Opdrachtnemer staan er voor in dat alle voor, tijdens en na het aangaan van de Overeenkomst en Opdracht ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, behoudens voor zover de wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven.

 

Artikel 5. Privacy

1.     Opdrachtnemer zal door het betreden van een precontractuele fase, het aangaan van een Opdracht of Overeenkomst met VBCI, zijn/haar persoonsgegevens vrijelijk ondubbelzinnig aan VBCI ter beschikking stellen, zodoende VBCI de Opdracht of Overeenkomst naar behoren kan uitvoeren. Verwerken van persoonsgegevens zal door VBCI met het oog op detachering dan wel bemiddeling dan wel in de geest van de Opdracht of Overeenkomst geschieden. In het geval de persoonsgegevens van Opdrachtnemer niet door middel van de toestemming van Opdrachtnemer door VBCI verwerkt mogen worden, komt Opdrachtnemer met VBCI overeen dat zij ten behoeve van de Opdracht of Overeenkomst zijn/haar persoonsgegevens mag verwerken.

2.     Desbetreffende persoonsgegevens zijn in eerste instantie slechts toegankelijk voor VBCI en worden slechts aan Leidinggevende(n) verstrekt, behoudens voor zover de aard en uitvoering van de Opdracht of de Overeenkomst VBCI daartoe zal verplichten. VBCI zal met het oog op detachering/bemiddeling de benodigde overeenkomst(en) met Leidinggevende(n) sluiten om overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) met de persoonsgegevens van Opdrachtnemer om te gaan. Daarnaast zal VBCI persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe krachtens de wet, een rechterlijke uitspraak, de redelijkheid en billijkheid verplicht is en slechts voor zover niet in strijd met de AVG wordt gehandeld.

3.     VBCI neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdende met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

4.     Opdrachtnemer geeft door het betreden van een precontractuele fase, het aangaan van een Opdracht of Overeenkomst met VBCI wetenschap te hebben van het privacy beleid van VBCI en verklaart zich er bewust van te zijn hoe hij/zij van zijn/haar rechten voortvloeiende uit de AVG ten aanzien van VBCI gebruik kan maken.

 

Artikel 6. Overmacht

1.      Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van VBCI onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst en/of Opdracht door VBCI tijdelijk of blijvend verhindert en welke tekortkomingen in de nakoming niet aan VBCI kunnen worden toegerekend, daar zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Werkstakingen in het bedrijf van VBCI en Leidinggevende worden daaronder begrepen.

2.      In het geval van overmacht van VBCI zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of Opdracht worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt.

3.      In geval van overmacht heeft VBCI het recht de Overeenkomst en/of Opdracht alsnog binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever dient in dat geval de door haar aan VBCI verschuldigde vergoedingen welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan VBCI  te betalen. VBCI  is in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 7. Geschillen

1.      Op alle Overeenkomsten en/of Opdrachten tussen Opdrachtgever en VBCI is Nederlands recht van toepassing.

2.      Alle geschillen, verband houdende met Overeenkomsten en/of Opdrachten tussen Opdrachtgever en VBCI, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de rechter in de plaats van vestiging van VBCI. Niettemin kan VBCI het geschil voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 8. Tewerkstelling

VBCI komt de Opdracht en/of Overeenkomst met Opdrachtnemer over op basis van de aan VBCI bekende (persoons)gegevens en informatie. Het verstrekken van foutieve en/of onvolledige (persoons)gegevens is voor VBCI een grond om de Opdracht en/of Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9. Duur en beëindiging Overeenkomst

1.     De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

2.     De Overeenkomst kan door VBCI en Opdrachtnemer tussentijds worden beëindigd door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.     VBCI is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, haar verzuim niet binnen de door VBCI gestelde termijn heeft gezuiverd.

4.     VBCI  is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien Opdrachtnemer of Leidinggevende:

a.       surséance van betaling aanvraagt of indien deze haar wordt verleend;

b.       onder curatele wordt gesteld;

c.       haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;

d.       wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag wordt ingediend;

e.       op een aanmerkelijk deel van haar bezitting executoriaal beslag wordt gelegd dan wel conservatoir beslag en dit beslag niet binnen veertien (14) dagen na beslaglegging is opgeheven.

5.     In de lid 3 en 4 genoemde gevallen is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade, gederfde winst en gemaakte kosten, die VBCI ten gevolge van de beëindiging lijdt en zal lijden.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid, garantie en vrijwaring

1.      VBCI is slechts aansprakelijk voor schade welke Opdrachtnemer heeft opgelopen tijdens het uitvoeren van de Opdracht en Overeenkomst indien deze schade het gevolg is van toerekenbaar onrechtmatig handelen van VBCI dan wel VBCI opzettelijk roekeloos heeft gehandeld welke de schade tot gevolg heeft gehad.

2.      VBCI is niet gehouden tot enige vergoeding van schade indien

a.       Opdrachtnemer schade  leidt tijdens het verrichten van werkzaamheden bij Leidinggevende.

b.       Opdrachtnemer schade leidt ten gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst ten gevolge van een situatie zoals genoemde in artikel 9 lid 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden.

3.      Leidinggevende zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de Opdrachtnemer werkzaamheden zal gaan verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Opdrachtnemer bij het verrichten van zijn werkzaamheden schade lijdt, een en ander in de ruimste zin van het woord.

4.      Indien Opdrachtnemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtnemer zelf eventuele schade die dit tot gevolg op zich nemen. Opdrachtnemer vrijwaart VBCI dan ook van alle aansprakelijkheden welke op VBCI zouden kunnen rusten ten gevolge van een bedrijfsongeval of een beroepsziekte en in het bijzonder van aansprakelijkheid op grond van artikel 6:171 BW.

5.      Indien Opdrachtnemer niet meer in staat is zijn werkzaamheden overeenkomst de Overeenkomst bij Leidinggevende uit te voeren, laat hij dit onverwijld weten aan VBCI waarna Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de daar tengevolge van ontstane schade.

 

Artikel 11. Diensten Opdrachtnemer na afloop Overeenkomst

1.      Het is Opdrachtnemer niet toegestaan rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan met Leidinggevende dan wel met een aan Leidinggevende gelieerde vennootschap 6 maanden na het beëindigen (of de genoemde einddatum) van de werkzaamheden behorende bij de schriftelijke Overeenkomst of anderszins een overeenkomst aan te gaan waarbij door Opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht voor Leidinggevende dan wel voor een Leidinggevende gelieerde vennootschap, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VBCI.

2.      Indien Opdrachtnemer in eerst instantie als Kandidaat aan Leidinggevende is gepresenteerd, dan wel met Leidinggevende in contact is gekomen door toedoen van VBCI, is het Opdrachtnemer tevens niet toegestaan rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan met Leidinggevende dan wel met een aan Leidinggevende gelieerde vennootschap 6 maanden na het beëindigen (of de genoemde einddatum) van de werkzaamheden behorende bij de schriftelijke Overeenkomst of anderszins een overeenkomst aan te gaan waarbij door Opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht voor Leidinggevende dan wel voor een Leidinggevende gelieerde vennootschap, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VBCI.

3.      VBCI is gerechtigd om aan de in lid 1 en 2 bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 12. Boetebeding

Indien Opdrachtnemer het in het artikel 17, lid 1 en 2 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan VBCI een direct opeisbare boete ten bedrage van EUR 10.000,00 voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van EUR 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt. De boete laat onverminderd het recht van VBCI volledige schadevergoeding te vorderen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle updates bij VBCI. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief door hier je emailadres achter te laten.

Laatste nieuws

Van Boheemen Consultancy BV © .

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring