Wij staan klaar voor het bedrijfsleven en de (semi)overheid!

Dankzij onze gespecialiseerde medewerkers zijn wij in staat om de Profit en Non-profit sectoren te bedienen.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ben jij een zelfstandig professional en wil je meer bereiken? Meld je aan bij ons. 

Via VBCI aan de slag?

Maak direct een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Jeugdzorgwerker

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie, is VBCI op zoek naar een Jeugdzorgwerker.

Algemeen
Standplaats:       Amsterdam
Startdatum:        01-06-2018
Einddatum:        31-08-2018 (met optie tot verlenging)
Uren per week:   32-36

Organisatie

De WSSJBJR richt zich op hulp aan kinderen waarbij sprake is van het samengaan van twee grote risico’s: een beperking (bij het kind zelf of bij de ouder van het kind) én ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Voor deze kinderen is een kinderbeschermingsmaatregel nodig of dreigt zo’n maatregel.

Onze betrokkenheid duurt zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. We erkennen dat we de wijsheid van ouders, kinderen, netwerk en professionals nodig hebben om duurzame oplossingen te realiseren voor de complexe problemen die er zijn ontstaan. Het hanteren van drang en dwang gaat bij ons altijd samen met het bouwen aan partnerschap met het kind/de jeugdige, de ouders en het netwerk.

De WSSJBJR is een gecertificeerde instelling en werkt uitsluitend met gecertificeerde jeugdzorgwerkers. Zij gaan oplossingsgericht te werk en kijken hierbij ook naar de kansen en mogelijkheden. Voor onze Jeugdzorgwerkers is de beroepscode van de BPSW leidend. Dit vanzelfsprekend binnen de kaders van de WSSJBJR zelf en de wet- en regelgeving. De Jeugdzorgwerker maakt deel uit van een team met collega-jeugdzorgwerkers en krijgt hiërarchisch leiding van de Gebiedsmanager. De Jeugdzorgwerker krijgt gevraagd en ongevraagd advies van de Gedragswetenschapper.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Uitvoering geven aan drang, kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen conform wet- en regelgeving en vastgestelde wijze van methodisch werken;
 • Uitvoering geven aan afspraken zoals vermeld in WSGids (het kwaliteitshandboek), waaronder afspraken over de overlegstructuur, kernbeslissingen, autorisatieschema, protocollen, etc.;
 • Verantwoordelijk en bevoegd voor de te nemen beslissingen rondom het gezin & netwerk en het laten toetsen van deze besluiten in de daarvoor bestemde overlegstructuur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de WSG, de jeugdzorgwerker is aanspreekbaar op zijn handelen via het tuchtrecht;
 • Vervullen van een ambassadeursfunctie vanuit de WSG naar alle betrokken partijen

Opdracht

Het uitvoeren van drang, kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen conform de geldende wet- en regelgeving en conform de vastgestelde wijze van methodisch werken binnen de WSSJBJR. De jeugdzorgwerker werkt oplossingsgericht aan veiligheid, ontwikkeling, een succesvolle toekomst en een stimulerende en duurzame opvoedsituatie, zodat de bedreiging en recidivekans afnemen. Daarbij ligt een sterke focus op het versterken van de eigen regie van het gezin & netwerk.

De Jeugdzorgwerker is verantwoordelijk en bevoegd voor de te nemen beslissingen rondom het gezin & netwerk en het laten toetsen van deze besluiten in de daarvoor bestemde overlegstructuur. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de WSSJBJR, de jeugdzorgwerker is aanspreekbaar op zijn handelen via het tuchtrecht. Jeugdzorgwerkers vervullen een ambassadeursfunctie vanuit de WSSJBJR naar alle betrokken partijen.

Er wordt gewerkt vanuit een drang/dwang kader, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de specifieke risico’s van de doelgroep van de WSSJBJR. Voor de Jeugdzorgwerker staat het kind/de jeugdige centraal, altijd in relatie tot het gezin & netwerk.

Taken

 • Opstellen plan van aanpak conform de daarvoor geldende Richtlijnen:
  • Maakt een risico/veiligheidstaxatie samen met het gezin & netwerk aan de hand van de beschikbare informatie en blijft continue alert op actuele risico’s;
  • Verzamelt de benodigde informatie uit beschikbare bronnen en uit gesprekken met het kind/de jeugdige, de ouders, het netwerk en de ketenpartners;
  • Geeft leiding aan netwerkconferenties, brengt daarbij de aanwezige zorgen en krachten in kaart en werkt op basis hiervan aan een gezamenlijke analyse;
  • Maakt samen met het gezin & netwerk een Plan van aanpak in begrijpelijke taal.
 • Coördineren van de uitvoering van het plan van Aanpak:
  • Bespreekt, evalueert en registreert de voortgang en de resultaten met het gezin & netwerk en stelt zo nodig het plan van aanpak bij;
  • Gebruikt bij het realiseren en regievoeren van het plan van aanpak een planmatige aanpak en oplossingsgerichte manier van werken;
  • Creëert dan wel versterkt het netwerk rondom de het kind/de jeugdige, zodat men, waar mogelijk, zelfstandig verder kan en maatregelhulp niet meer noodzakelijk is;
  • Zet bij de uitvoering van het plan van aanpak zonodig specialisten in voor diagnostiek en/of behandeling;
  • Stelt schriftelijke verantwoording op ten behoeve van het kind/de jeugdige, gerechtelijke autoriteiten en de gemeente en gebruikt voor het gezin & netwerk gebruikelijke taal;
  • Zet beschikbare hulpmiddelen in (zoals bijvoorbeeld De Praatwijzer, Toolbox JR, Krachtplan 18+ , My Power Team);
  • Onderhoudt voor de functie relevante in- en externe contacten.
 • Realisatie en waarborging van de professionele ontwikkeling.
  • Zorgt ervoor dat binnen 1 jaar na indiensttreding het op maat samengesteld intern leertraject met goed gevolg afgerond te hebben;
  • Houdt de eigen expertise en vakinhoudelijke kennis op peil zodat voldaan wordt aan de eisen van de beroepsregistratie;
  • Reflecteert op het eigen professionele handelen via feedback, begeleiding, advies/consultatie, leerbijeenkomsten en intervisie;
  • Draagt actief bij aan een lerende organisatie en een reflectieve praktijk;
  • Ontwikkelt opvattingen over het werk, de taken en de houding rondom de beroepsuitoefening. Draagt deze uit richting andere partners binnen de jeugdzorg;
  • Deelt zijn kennis en ervaring voor verdere professionalisering.

Functie-eisen

 • Geregistreerd in het beroepsregister voor jeugdzorgwerkers (SKJ), kenbaar gemaakt met registratienummer en datum van registratie
 • Beschikbaar per 1 juni 2018 
 • Minimaal afgeronde hbo-bachelor opleiding 
 • Aantoonbare werkervaring met- en kennis van de specifieke doelgroep van de WSSJBJR 
 • Aantoonbare kennis van Jeugdrecht en Jeugdstrafrecht, aantoonbaar gemaakt middels relevante werkervaring of opleidingen/cursussen 

Competenties

 • Oordeelsvorming;
 • Beargumenteerd besluiten nemen;
 • Handelt methodisch;
 • Samenwerken;
 • Leervermogen;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Professioneel handelen;
 • Omgaan met diversiteit;
 • De uitvoering van OTS;
 • De uitvoering van voogdij;
 • De uitvoering van jeugdreclassering;
 • De uitvoering van intensieve begeleiding/drang.

Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie.

Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op met Paul van Boheemen via Paul@vbci.nlFunctiedetails

Plaats
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Branche
Overig

Functie titel
Jeugdzorgwerker

Vacature nummer
180512

Sluitingsdatum
2018-05-17